Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly

Články / Poradenstvo

Sadzobník pokút za neabsolvovanie povinnej technickej kontroly od 1.2.2012

Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravil aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly vozidla (§ 107 zákona).

Neprišlo k výraznejším zmenám, jednotlivé sumy boli len zaokrúhlené na celé eurá. Aktuálny sadzobník pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly vozidla platný od 1.2.2012:

 

Správny delikt Výška pokuty
Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne)1) 66 eur
Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne)2) 166 eur
Nepodrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o povinnosti podrobiť vozidlo kontrole rozhodol príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 166 eur

 

1) Prípady, v ktorých je technická kontrola administratívna povinná, sú určené v § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov takto:

a) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

b) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o opätovnom schválení vozidla, ktoré bolo odcudzené a znovu nájdené, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

c) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v konaní o výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

d) ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla vozidla, na ktorom bola kontrolná nálepka nalepená.

2) Lehoty sú ustanovené v § 47 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Aktuálny prehľad lehôt, ktoré boli oproti pôvodnému zneniu vyhlášky viackrát zmenené, možno nájsť v osobitnom informačnom dokumente na internetovej stránke www.testek.sk.

Pokutu ukladá obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Pracovníci úradov majú prístup do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel, do ktorého STK priebežne v reálnom čase zaznamenávajú výsledok každej technickej kontroly kdekoľvek na Slovensku. Vedia teda zistiť, či má vozidlo platnú technickú kontrolu.

Obdobné výšky pokút, ako sú uvedené v tabuľke, platia i za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole. Ak vozidlo podlieha súčasne technickej aj emisnej kontrole, a nebola vykonaná žiadna z nich, potom je pokuta uložená za každý správny delikt osobitne. To znamená, že celková suma dosiahne dvojnásobok sumy uvedenej v tabuľke.
Ďalšie a podrobnejšie informácie ku zmenám pri technických kontrolách od 1.2.2012 možno nájsť na internetovej stránke www.testek.sk.


3.6.2017 / stkonline.sk