PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Články /

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako
„nariadenie“) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“)

 

Ochrana osobných údajov

My, Webclinic s.r.o. podporujeme v maximálnej miere ochranu súkromia našich klientov a návštevníkov webového portálu stkonline.sk.

Za týmto účelom sme pripravili pravidlá Ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili ako spracúvame údaje, ktoré získavame od Vás alebo o Vás, návštevou našej internetovej stránky stkonline.sk, na základe písomnej alebo ústnej komunikácie s Vami, alebo z iných zdrojov (ďalej aj ako „Pravidlá“).

Tieto Pravidlá majú slúžiť na to, aby ste porozumeli viac a detailnejšie ako zhromažďujeme a využívame osobné údaje. Zároveň majú za cieľ vysvetliť práva dotknutých osôb, o ktorých spracúvame osobné údaje.

A.
 Prevádzkovateľ

Od roku 2014 je internetový portál www.stkonline.sk prevádzkovaný spoločnosťou a prevádzkovateľom v zmysle právnej úpravy z oblasti ochrany osobných údajov:
Webclinic s.r.o., so sídlom: Royová 29/a, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 510 095, zapísaná v Obchodnom registeri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka 78788/B, oddiel SRO, (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „my“).

B.
 Aké osobné údaje spracúvame

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje od Vás alebo o Vás návštevou našej internetovej stránky, na základe písomnej alebo ústnej komunikácie s Vami, alebo z iných zdrojov.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, závisí od služieb poskytnutých alebo ponúkaných. Zoznam spracúvaných osobných údajov: 
1. Fyzické osoby: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, mesto, PSČ, krajina. 
2. Právnické osoby: Obchodné meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, mesto, PSČ, IČO, DIČ, IČ-DPH.

Naši zamestnanci sú pripravení Vám poskytnúť ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií ako nás môžete kontaktovať časť Kontaktné údaje nižšie.

C.
 Ako zhromažďujeme osobné údaje

Zhromažďujeme informácie, vrátane osobných údajov, ak ich nám sprístupnite alebo zo stránok tretích osôb, a to nasledovne.

Webový portál stkonline.sk

Máte možnosť vyplniť pripomienku STK, kde môžete uviesť Vaše osobné údaje. Formulár obsahuje aj odkaz na našu stránku, kde je možné si prečítať naše Pravidlá. Vyplnený formulár je zaslaný do nášho informačného systému, ktorý ich spracuje.

Plaba kartou prostredníctvom CardPay

Máte možnosť vyplniť formulár na odomknutie platenej časti portálu stkonline.sk zadaním. Formulár je prepojený s CardPay platobným systémom prevádzkovaným spoločnosťou Tatrabanka, a.s.. Prostredníctvom tohto online platobného systému získavame údaje o platbe. Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len na nevyhnutnú dobu, na trvanie zmluvného vzťahu alebo nášho oprávneného záujmu.

SMS platba

Máte možnosť vyplniť formulár na odomknutie platenej časti portálu stkonline.sk zadaním overovacieho kódu. Formulár je prepojený s sms platobným systémom spoločnosti Elet, s.r.o. prostredníctvom služby platbamobilom.sk. Prostredníctvom tohto online platobného systému získavame údaje o platbe a osobné údaje v rozsahu telefónneho čísla zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len na nevyhnutnú dobu, na trvanie zmluvného vzťahu alebo nášho oprávneného záujmu.

Elektronicky, prostredníctvom e-mailovej objednávky

Osobné údaje získané prostredníctvom e-mailovej komunikácie sú spracúvané a uchovávané len na nevyhnutnú dobu, na trvanie zmluvného vzťahu alebo nášho oprávneného záujmu.

Iné zdroje

Môžeme získať údaje o Vašej IP adrese, operačnom systéme a internetovom prehliadači, ktoré využívate pri návšteve našej internetovej stránky.

D.
 Ako využívame Vaše osobné údaje

Môžeme využiť Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • poskytnúť Vám informácie a služby, o ktoré ste prejavili záujem, o ktoré ste nás požiadali, alebo ktoré ste si zakúpili, odpovedať Vám na žiadosti, otázky alebo sťažnosti,
 • upozorniť Vás na novinky, podujatia, iné aktuálne informácie a nové služby, ktoré poskytujeme (viac v časti Marketing nižšie),
 • pomôcť nám s obsahom, aby bol relevantný a vhodný pre Vás,
 • vykonávať administratívne a prevádzkové úkony.

Môžeme sa Vás opýtať, či nemáte záujem od nás dostávať marketingové informácie. Nebudeme Vám zasielať takéto informácie, ak nás požiadate, aby sme tak nerobili. V takom prípade nám, prosíme, zašlite email na info@stkonline.sk a zabezpečíme výmaz Vášho emailu z adresára na marketingové materiály. Môžeme však využiť Vaše kontaktné údaje za účelom zaslania Vami vyžiadaných informácií.

Údaje môžeme spracúvať úhrnne za účelom štatistiky a analýzy používania našej internetovej stránky.

Venujeme maximálnu pozornosť ochrane osobných údajov nehľadiac ako nám boli sprístupnené a zabezpečujeme, aby boli chránené počas celej doby spracúvania. Odkaz na tieto Pravidlá alebo dokonca podrobnejšie informácie (aké osobné údaje a ako spracúvame osobné údaje) sú dostupné v každom materiály, od procesu rezervácie služieb až po check-out hosťa, a v rámci iných služieb, ktoré poskytujeme.

E.
 Doba uchovávania osobných údajov

Uchovávame osobné údaje na dobu nevyhnutnú na poskytnutie našich služieb.

Doba uchovávania je dlhšia, ak tak ustanovuje príslušná právna úprava, alebo ak je iná doba uchovávania uvedená v týchto Pravidlách.

Osobné údaje zlikvidujeme hneď, ako je to možné, a takým spôsobom, aby nebolo možno ich obnoviť.

Ak sú osobné údaje v tlačenej alebo písanej podobe, zlikvidujeme tieto dokumenty bezpečným spôsobom (napríklad skartáciou) a v prípade, ak sú v elektronickej forme, osobné údaje sú zlikvidované technickým spôsobom tak, aby bola zaručená ich likvidácia a aby nebolo možné obnoviť tieto informácie dodatočne.

F.
 Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame a ktoré sa jej týkajú,
 • požadovať od nás opravu alebo výmaz osobných údajov,
 • požadovať od nás obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práv pri spracúvaní osobných údajov.

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, môže kedykoľvek odvolať súhlas zaslaním emailu na info@stkonline.sk (viac v časti Kontaktné údaje).

V prípade, že dotknutá osoba dostáva od nás marketingové materiály, môže sa odhlásiť z doručovania takýchto materiálov (odkaz na odhlásenie je uvedený v každom takom materiáli) alebo zaslaním emailu na info@stkonline.sk.

G. 
Šírenie osobných údajov

Osobné údaje môžeme v prípade potreby využiť na spracúvanie osobných údajov tretími osobami, ktoré v našom mene spracúvajú osobné údaje.

Podnikli sme všetky kroky, aby každý takýto subjekt zachovával mlčanlivosť o osobných údajoch a využívali ich len pre účel, ktorý sme určili.

V prípade iných tretích osôb budeme zdieľať osobné údaje len v prípade, ak ste nám dali súhlas, sme povinní tak urobiť na základe právnych predpisov, keď je to nevyhnutné pre účel (alebo v súvislosti) konania v zmysle právnych predpisov, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov.

Osobné údaje môžu byť spracúvané nasledujúcimi subjektmi:

 • Elet, spol. s r. o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31 394 981 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 8936/B (softvér na sms platobný systém)

Každý príjemca, ktorý má prístup k informáciám, vrátane osobným údajom, je povinný zachovávať mlčanlivosť.
V prípade ďalších príjemcov budeme túto časť Pravidiel aktualizovať.

H.
 Marketing

Cieľom spracúvania osobných údajov za účelom marketingu je: distribúcia informácií o novinkách, podujatiach, iných aktuálnych informáciách a nových službách portálu stkonline.sk a jeho partneroch.

Nasledujúce osobné údaje sú spracúvané: meno a priezvisko, e-mailová adresa, a iné osobné údaje, ktoré nám sami uvediete.

Budeme uchovávať Vaše osobné údaje po dobu piatich rokov, v prípade súhlasu päť rokov od udelenia súhlasu alebo do vtedy, kým nebude súhlas odvolaný. Každý zaslaný materiál uvádza odkaz na odhlásenia sa z marketingu (odvolanie súhlasu), tiež označované ako možnosť „unsubscribe”.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas, v niektorých prípadoch nim môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame a sa jej týkajú,
 • požadovať od nás opravu alebo výmaz osobných údajov,
 • požadovať od nás obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • odvolať súhlas kedykoľvek, ak spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu,
 • podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práv pri spracúvaní osobných údajov.

Ak sa dotknutá osoba rozhodne, že nemá záujem od nás ďalej dostávať marketingové materiály, bude postačovať zaslanie emailu na adresu info@stkonline.sk alebo sa odhlásiť z newslettrov (odkaz je uvedený v každom doručenom newslettri) a my zabezpečíme výmaz emailovej adresy z nášho adresára na zasielanie marketingových materiálov. Vybavenie takýchto žiadostí môže trvať najviac 10 pracovných dní.

I.
 IP adresy

IP adresa je pridelené číslo, podobne ako telefónne číslo, ktoré umožňuje Vášmu počítaču komunikovať na internete.
Údaj o IP adrese nám umožňuje spracovať štatistické údaje o užívaní našej internetovej stránky, aby sme vedeli identifikovať ako užívatelia stránky sa pohybujú na stránke, aby sme vedeli zhodnotiť a zlepšovať našu stránku.

J.
 Bezpečnosť

Využívame vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany údajov pred neoprávneným sprístupňovaním, poskytovaním, zverejňovaním, pred ich odcudzením, stratou, poškodením a zmenou.

Každý zamestnanec a tretie strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú na našich počítačových systémoch (nie na internetovej stránke) alebo v listinnej podobe výhradne v našich priestoroch.

L.
 Aktualizácia pravidiel
 Ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá môžu byť z času na čas aktualizované. Aktuálnosť informácii bude vždy uvedená na vrchu Pravidiel.

Radi by sme Vás požiadali, aby ste ich v prípade záujmu pravidelne kontrolovali. Vo výnimočných prípadoch Vás budeme osobitne informovať o špecifických zmenách v Pravidlách.

Zmeny v pravidlách Ochrany osobných údajov budú účinné zverejnením upravenej verzie Pravidiel na našej internetovej stránke.

M.
 Kontaktné údaje

V prípade otázok v súvislosti s Pravidlami, alebo ak ste nenašli informáciu o spracúvaní osobných údajov, ktorú ste hľadali, kontaktujte nás, prosíme, zaslaním emailu na emailovú adresu info@stkonline.sk alebo poštou na nasledujúcu adresu:
Webclinic s.r.o.
Royová 29/a 
831 01 Bratislava
 Slovenská republika


4.1.2019 /