Overenie kilometrov už iba cez ODO-PASS

Články / Všeobecné

RPZV - Register prevádzkových záznamov vozidla

Od 20. mája 2018 je na Slovensku vytvorený Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. V súčasnosti obsahuje vyše 26 miliónov záznamov o stave počítadla prejdenej vzdialenosti.

Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra.

Povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV má široká škála štátnych aj privátnych subjektov, tzv. prispievateľov. Jedná sa hlavne o informácie z TK, EK, KO, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od MDV SR, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej o informácie o vykonaných priamych alebo sprostredkovaných predajoch vozidiel od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od leasingových spoločností a od znalcov po obhliadke vozidla. Nelegálne prevádzky nemajú do RPZV prístup a nimi opravované vozidlá budú pri predaji bez príslušných záznamov, čím sa zníži ich trhová hodnota.

Údaje z RPZV sú dostupné formou výpisu len po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra) a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do registra. Nebudú bežne poskytované, pretože prax preukázala, že dochádza k manipulácii s najazdenými kilometrami tesne nad poslednú známu hodnotu.

Kde získať ODO-Pass?

Výpisy vyhotovujú pracoviská kontroly originality (PKO) a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť len záujemcom o kúpu vozidla. Niektoré PKO sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autobazáre).

Register prevádzkových záznamov vozidiel v súčasnosti obsahuje vyše 26 miliónov záznamov o stave počítadla prejdenej vzdialenosti. Cieľom je dosiahnuť takú frekvenciu záznamov, ktorá buď manipuláciu odhalí, alebo ju urobí nezaujímavou. Tým ochráni nielen spotrebiteľa, ale narovnáva aj deformáciu podnikateľského prostredia vzniknutú nerovnosťou podmienok a čiernou nelegálnou prácou.

Ak údaje z registra zobrazia vo výpise z RPZV (ODO-Pass/ODO-Pass EU) náhle zníženie stavu kilometrov, môže to znamenať, že došlo k manipulácii s odometrom. V súčasnosti existujú dva druhy výpisov: ODO-Pass a ODO-Pass EU:

- ODO-Pass obsahuje údaje o najazdených kilometroch z RPZV,
- ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u.


Zákonné oprávnenie tlačiť údaje z EUCARIS-u (ODO-Pass EU) majú len PKO, nakoľko vykonávajú kontrolu pri dovozoch vozidiel. Po vyhotovení ODO-Passu EU sa zahraničné historické údaje zaznamenajú do RPZV. Spolu s údajmi z auto society budú tvoriť tzv. elektronickú prevádzkovú históriu vozidla, ktorá bude neskôr dostupná formou rozsiahleho výpisu.

Aká je cena za ODO-Pass/ODO-Pass EU?

Orientačná cena je 7 € s DPH.

 


1.3.2019 / rpzv.sk