Ako opraviť chybu v systéme overovania vozidiel?

Články / Poradenstvo

Oprava údajov o najazdených kilometrov

Často sa stáva, že kontrolný technik zaznamená nesprávne údaje o vozidle do informačného systému. Čo sa dá v takom prípade spraviť a ako pri tom postupovať?

Pri každej technickej a emisnej kontrole motorového vozidla kontrolný technik zaznamenáva do informačného systému aktuálny údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti (z odometra), ktorý je následne uvedený aj na protokole o technickej kontrole vozidla a na protokole o emisnej kontrole motorového vozidla. Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič, ktorý pristaví vozidlo na technickú alebo emisnú kontrolu, pri preberaní protokolu o technickej kontrole vozidla alebo emisnej kontrole motorového vozidla svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených v týchto protokoloch. Ak je tento údaj nesprávny, tak kontrolný technik môže tento údaj v priebehu dňa vykonania kontroly opraviť a zároveň vystaví nové opravené protokoly.

Dodatočne údaje z počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole nie je možné opraviť.

Ak sa aj napriek tomu prevádzkovateľ vozidla domnieva, že kontrolný technik sa pomýlil a údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole bol zapísaný nesprávne a túto skutočnosť vie prevádzkovateľ vozidla preukázať, tak prevádzkovateľ vozidla, môže podať podnet na pochybenie kontrolného technika. Po preukázaní chyby kontrolnému technikovi za chybne zapísaný údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti bude miestne príslušným okresným úradom odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií uložená pokuta vo výške 165 eur za každé jedno vozidlo a stanici technickej kontroly resp. pracovisku emisnej kontroly za to, že nezabezpečili, aby technici vykonávali svoje činnosti v súlade s metodikou, bude uložená pokuta vo výške od 2 000 do 5 000 eur.

Podnety posielajte na:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Odbor kontroly štátneho dozoru a dohľadu
Námestie slobody č. 6
P.O.Box č. 100
810 05 Bratislava

Zdroj: Ministerstvo Dopravy


5.12.2017 / stkonline.sk