Dovoz vozidla zo zahraničia

Články / Všeobecné

Postup individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia

Prihlásiť do evidencie na Slovensku v zahraničí kúpené vozidlo je pomerne náročný administratívny proces vyžadujúci si niekoľko krokov, ktoré je potrebné absolvovať v prípade dovezeného auta na Slovensko.

Ponúkame prehľad ako postupovať v prípade dovozu auta zo zahraničia, z členskej krajiny EU.

1. Prevozné značky

Prvým krokom po kúpe vozidla v zahraničí je odhlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte, takzvané zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny. Následne je nutné vybaviť prevozné značky. Tie vystaví buď predajca alebo je ich nutné vybaviť v špecializovaných firmách, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti úradov. Platnosť prevozných značiek je zvyčajne 5 dní (napr. nemecké so žltým pásikom) alebo mesiac v závislosti od krajiny a typu značiek. Súčasťou prevozných značiek je aj poistenie vozidla. Výška poplatku spolu s poistením závisí od konkrétneho štátu, zvyčajne sa pohybuje od 12 eur do 50 eur.

Odporúčame zakúpiť prevozné značky na viac ako 5 dní a to minimálne na 15 dní, nakoľko procedúra prihlásenia na slovensku trvá dlho. Pokiaľ vyprší lehota ich platnosti je nutné vybaviť na obvodnom úrade dočasné značky (cena 33 eur) alebo vozidlo na kontrolu dotiahnuť.

Pri odchode s novým vozidlom zo zahraničia by ste teda mali mať aj nasledovné doklady:

 • kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu
 • doklad o odhlásení
 • technický preukaz vozidla
 • prevozné značky
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole.

Po úspešnom dovezení auta domov začína procedúra na Slovensku. Prvým krokom sú preklady.

2. Preklady dokladov

Ako prvé je nutné spraviť úradný preklad technického preukazu dovážaného vozidla, potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky a dokumentov o STK/EK. Ak sú doklady o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva) v inom jazyku, je nutné ich tiež úradne preložiť.

3. Kontrola originality

Následne je nutné absolvovať odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Na Slovensku sa vykonávajú kontroly originality vozidiel – t. j. kontroly originality a zhodnosti vozidla vykonávané v stacionárnom alebo mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zamerané na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených právnymi predpismi. Od 1. 1. 2008 sa kontroly originality vykonávajú povinne v zásade u všetkých motorových vozidiel dovezených zo zahraničia.

Treba si dať pozor na lehotu 15 dní a podať žiadosť na obvodom úrade v tomto termíne, ináč je potrebné absolvovať kontrolu originality znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti od konkrétneho vozidla.

4. Technická a emisná kontrola

Absolvovať technickú kontrolu vozidla a získať protokol o technickej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania.

Technickú a emisnú kontrolu je vhodné spojiť s kontrolou originality. Mnohé pracoviská STK ponúkajú všetky tieto služby. Dá sa tak ušetriť čas a jedna návšteva pracoviska.

5. Obvodný úrad, odbor dopravy

Ak máte COC (Certificate of conformity) ktorý netreba prekladať, tak nemusíte ísť s vozidlom na žiadne schvaľovanie. COC znamená, že vozidlo je schválené na jazdu v nejakom inom štáte EU. Schválenie na obvodnom úrade v tomto prípade stojí len 106 eur.

V prípade, že nemáte COS majiteľ dovezeného vozidla sa musí dostaviť na príslušný obvodný úrad, odbor dopravy v mieste bydliska, a predložiť žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla a žiadosť o uznanie typového schválenie ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje žiadateľa.

Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie uložených skúšok.

Prílohou k žiadosti sú, ak ide o ojazdené vozidlo:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo,

 • vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla,
 • vydá osvedčenie o evidencii časť II, čo je veľký technický preukaz (starý si nechajú), ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Viac informácií >>

6. Povinné zmluvné poistenie

Zaplatiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V niektorých poisťovniach je možné poistiť vozidlo okamžite pri príchode na základe VIN čísla vozidla.

7. Dopravný inšpektorát

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 • možné požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok vo výške 30 €.
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Ak je výška správneho poplatku do 300 eur dá sa zaplatiť priamo na dopravnom inšpektoráte pri okienku. Ak je suma vyššia ako 300 eur je nutné správny poplatok uhradiť na pošte šekom a priniesť potvrdenie o zaplatení.

VÝKON Nový poplatok Pôvodný poplatok
do 80 kW 33 eur 33 eur
b) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac 3 miestami na sedenie, do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora nad 80 kW do 86 kW 53 eur 167 eur
nad 86 kW do 92 kW 77 eur 217 eur
nad 92 kW do 98 kW 106 eur 267 eur
nad 98 kW do 104 kW 141 eur 327 eur
nad 104 kW do 110 kW 181 eur 397 eur
nad 110 kW do 121 kW 250 eur 477 eur
nad 121 kW do 132 kW 360 eur 657 eur
nad 132 kW do 143 kW 497 eur 787 eur
nad 143 kW do 154 kW 667 eur 957 eur
nad 154 kW do 165 kW 873 eur 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW 1 122 eur 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW 1 655 eur 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW 2 711 eur 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW 4 249 eur 2 467 eur
nad 254 kW 6 308 eur 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur
d) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur
e) Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur

Viac informácií o poplatkoch >>

Dopravný inšpektorát vydá evidenčného čísla a asi do 3 týždňov zašle poštou čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz).

8. Administratívna technická a emisná kontrola

Po úspešnom prihlásení vozidla a vydaní evidenčného čísla (ŠPZ) je potrebné opäť zájsť na stanicu technickej a emisnej kontroly pre nálepky, pokiaľ bola kontrola potrebná (pre autá staršie ako štyri roky). Odporúčame navštíviť rovnakú STK ako predtým, predídete problémom s vydaním nálepiek. Cena administratívnej kontroly je cca. 20 eur

Zdroje:
Ústredný portál verejných služieb ľuďom
Ministerstvo vnútra
Recyklačný fond


18.12.2018 / stkonline.sk

Overenie TK/EK vozidla


 1. Ako opraviť chybu v systéme overovania vozidiel?
 2. Overenie kilometrov už iba cez ODO-PASS
 3. Dovoz vozidla zo zahraničia
 4. Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly
 5. Otvorenie siete STK
 6. Informácie o cookies
Image

Porovnajte si ceny PZP

6.2.2019 / stkonline.sk

Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Neupredňostňujeme žiadnu poisťovňu a porovnania obsahujú všetky...

Čítaj ďalej