Dovoz vozidla zo zahraničia

Články / Všeobecné

Postup individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia

Prihlásiť do evidencie na Slovensku v zahraničí kúpené vozidlo je pomerne náročný administratívny proces vyžadujúci si niekoľko krokov, ktoré je potrebné absolvovať v prípade dovezeného auta na Slovensko.

Ponúkame prehľad ako postupovať v prípade dovozu auta zo zahraničia, z členskej krajiny EU.

1. Prevozné značky

Prvým krokom po kúpe vozidla v zahraničí je odhlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte, takzvané zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny. Následne je nutné vybaviť prevozné značky. Tie vystaví buď predajca alebo je ich nutné vybaviť v špecializovaných firmách, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti úradov. Platnosť prevozných značiek je zvyčajne 5 dní (napr. nemecké so žltým pásikom) alebo mesiac v závislosti od krajiny a typu značiek. Súčasťou prevozných značiek je aj poistenie vozidla. Výška poplatku spolu s poistením závisí od konkrétneho štátu, zvyčajne sa pohybuje od 12 eur do 50 eur.

Odporúčame zakúpiť prevozné značky na viac ako 5 dní a to minimálne na 15 dní, nakoľko procedúra prihlásenia na slovensku trvá dlho. Pokiaľ vyprší lehota ich platnosti je nutné vybaviť na obvodnom úrade dočasné značky (cena 33 eur) alebo vozidlo na kontrolu dotiahnuť.

Pri odchode s novým vozidlom zo zahraničia by ste teda mali mať aj nasledovné doklady:

 • kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu
 • doklad o odhlásení
 • technický preukaz vozidla
 • prevozné značky
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole.

Po úspešnom dovezení auta domov začína procedúra na Slovensku. Prvým krokom sú preklady.

2. Preklady dokladov

Ako prvé je nutné spraviť úradný preklad technického preukazu dovážaného vozidla, potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky a dokumentov o STK/EK. Ak sú doklady o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva) v inom jazyku, je nutné ich tiež úradne preložiť.

3. Kontrola originality

Následne je nutné absolvovať odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Na Slovensku sa vykonávajú kontroly originality vozidiel – t. j. kontroly originality a zhodnosti vozidla vykonávané v stacionárnom alebo mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zamerané na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených právnymi predpismi. Od 1. 1. 2008 sa kontroly originality vykonávajú povinne v zásade u všetkých motorových vozidiel dovezených zo zahraničia.

Treba si dať pozor na lehotu 15 dní a podať žiadosť na obvodom úrade v tomto termíne, ináč je potrebné absolvovať kontrolu originality znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti od konkrétneho vozidla.

4. Technická a emisná kontrola

Absolvovať technickú kontrolu vozidla a získať protokol o technickej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania.

Technickú a emisnú kontrolu je vhodné spojiť s kontrolou originality. Mnohé pracoviská STK ponúkajú všetky tieto služby. Dá sa tak ušetriť čas a jedna návšteva pracoviska.

5. Obvodný úrad, odbor dopravy

Ak máte COC (Certificate of conformity) ktorý netreba prekladať, tak nemusíte ísť s vozidlom na žiadne schvaľovanie. COC znamená, že vozidlo je schválené na jazdu v nejakom inom štáte EU. Schválenie na obvodnom úrade v tomto prípade stojí len 106 eur.

V prípade, že nemáte COS majiteľ dovezeného vozidla sa musí dostaviť na príslušný obvodný úrad, odbor dopravy v mieste bydliska, a predložiť žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla a žiadosť o uznanie typového schválenie ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje žiadateľa.

Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie uložených skúšok.

Prílohou k žiadosti sú, ak ide o ojazdené vozidlo:

 • doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak je dovezené z tretích krajín,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • osvedčenie o evidencii alebo iný doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované,
 • protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a technické požiadavky ustanovené nariadením vlády,
 • potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo,

 • vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla,
 • vydá osvedčenie o evidencii časť II, čo je veľký technický preukaz (starý si nechajú), ak ide o vozidlo, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá technické osvedčenie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

Viac informácií >>

6. Povinné zmluvné poistenie

Zaplatiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V niektorých poisťovniach je možné poistiť vozidlo okamžite pri príchode na základe VIN čísla vozidla.

7. Dopravný inšpektorát

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
 • možné požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok vo výške 30 €.
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Ak je výška správneho poplatku do 300 eur dá sa zaplatiť priamo na dopravnom inšpektoráte pri okienku. Ak je suma vyššia ako 300 eur je nutné správny poplatok uhradiť na pošte šekom a priniesť potvrdenie o zaplatení.

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad do
  80 vrátane 33
80 86 vrátane 90
86 92 vrátane 110
92 98 vrátane 150
98 104 vrátane 210
104 110 vrátane 260
110 121 vrátane 360
121 132 vrátane 530
132 143 vrátane 700
143 154 vrátane 870
154 165 vrátane 1 100
165 176 vrátane 1 250
176 202 vrátane 1 900
202 228 vrátane 2 300
228 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900

 

Tabuľka č. 2

 

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie   0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

 

Viac informácií o poplatkoch >>

 

Dopravný inšpektorát vydá evidenčného čísla a asi do 3 týždňov zašle poštou čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz).

8. Administratívna technická a emisná kontrola

Po úspešnom prihlásení vozidla a vydaní evidenčného čísla (ŠPZ) je potrebné opäť zájsť na stanicu technickej a emisnej kontroly pre nálepky, pokiaľ bola kontrola potrebná (pre autá staršie ako štyri roky). Odporúčame navštíviť rovnakú STK ako predtým, predídete problémom s vydaním nálepiek. Cena administratívnej kontroly je cca. 20 eur

Zdroje:
Ústredný portál verejných služieb ľuďom
Ministerstvo vnútra
Recyklačný fond


18.12.2018 / stkonline.sk