Súhlas so spracovaním osobných údajov

Články /

Vyhlásenie o ochrane a využívaní Osobných údajov a súhlas s obsahom tohto vyhlásenia v plnom rozsahu

Zásady ochrany osobných údajov

My, spoločnosť Webclinic s.r.o., sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené základné princípy, na základe ktorých zbierame, spracovávame, ukladáme, uchovávame, evidujeme a prenášame (ďalej spolu aj ako „spracovanie“) všetky osobné údaje ako aj iné údaje, ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste porozumeli našim postojom a postupom, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov a nakladania s nimi. Na účely zákona o ochrane údajov č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako„ZoOÚ“) je prevádzkovateľom internetového portálu www.stkonline.sk, ktorý spracúva údaje, spoločnosť Webclinic s.r.o., IČO: 46 510 095, so sídlom na adrese: Royova 29/A, 831 01, Bratislava, Slovensko. (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

Spracovanie informácií a osobných údajov

Používatelia internetového portálu www.stkonline.sk, ktorí prostredníctvom online formulára uverejnenom na Portáli www.stkonline.sk využívajú službu pripomenutia alebo notifikovania najbližšieho povinného termínu kontroly technického stavu daného vozidla alebo zariadenia alebo emisnej kontroly daného vozidla alebo zariadenia v zmysle platných právnych predpisov SR , potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov v príslušnom políčku tzn. zaškrtnutím - označením predmetného políčka predmetného formulára na www.stkonline.sk poskytujú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle tohto vyhlásenia (dohoda) v plnom rozsahu.

Kde sa spracúvajú vaše informácie a osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zozbierame, možno zbierať, spracovávať, ukladať, uchovávať, evidovať a prenášať v rámci ako aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Môžu ich spracovávať aj pracovníci pracujúci v rámci ako aj mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich zmluvných strán. Poskytnutím vašich osobných údajov tzn. zaškrtnutím - označením predmetného políčka predmetného formulára na www.stkonline.sk súhlasíte s takýmto zberom, spracovaním, prenosom, uložením alebo evidovaním. Podnikneme všetky kroky, ktoré sú oprávnene potrebné na to, aby sme zaistili bezpečnú manipuláciu s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Prenos informácií cez internet však nie je úplne bezpečný. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili vaše osobné údaje, nemôžeme však zaručiť zabezpečenie vašich údajov prenášaných na našu stránku – každý prenos je na vaše vlastné riziko. Po doručení informácií od vás využijeme prísne postupy a funkcie zabezpečenia v snahe zabrániť neoprávnenému prístupu.

Využívanie informácií a osobných údajov

Doručené informácie a osobné údaje o vás využívame alebo môžeme potencionálne využiť na nižšie uvedené účely a nižšie uvedenými spôsobmi:

  • s cieľom zabezpečiť, aby sa obsah www.stkonline.sk prezentoval čo najefektívnejším spôsobom pre vás aj pre váš počítač,
  • pre účely registrácie používateľa na www.stkonline.sk, poskytovania služieb vzhľadom na potreby používateľov a starostlivosti o používateľov na www.stkonline.sk,
  • na zasielanie informačných materiálov a ďalších podporných služieb,
  • na zaslanie upozornenia/oznámenia/notifikácie o dôležitých termínoch za účelom splnenia si povinnosti emisnej a/alebo technickej kontroly Vášho vozidla alebo zariadenia,
  • s cieľom poskytnúť vám informácie o našich produktoch, službách, ponukách alebo technickom rozvoji alebo o produktoch, službách, ponukách alebo technickom rozvoji našich zmluvných partnerov a to najmä avšak nie výlučne Prevádzkovateľov staníc Technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly,
  • aby sme Vás kontaktovali s cieľom zistiť vaše názory na naše produkty a služby, ktoré môžeme využiť v rámci marketingu, výskumu a analýzy, a funkcionality www.stkonline.sk a aj Vaše názory na produkty a služby našich zmluvných partnerov a to najmä avšak nie výlučne Prevádzkovateľov staníc Technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly,
  • aby, sme vaše údaje poskytli vybratým tretím stranám, aby ich využili, aj na poskytovanie informácií o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, a my alebo dané tretie strany sa na vás môžeme v týchto prípadoch obrátiť poštou, mailom alebo telefonicky,
  • vaše osobné údaje môžeme poskytnúť oprávneným subjektom alebo tretím stranám pracujúcim v mene spoločnosti Webclinic s.r.o. (www.stkonline.sk) alebo spolupracujúcou s Webclinic s.r.o. (www.stkonline.sk).

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť vyššie uveným tretím stranám, avšak je našou povinnosťou poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom dodržať právne záväzky alebo uplatňovať naše podmienky používania, zásady alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Webclinic s.r.o. (www.stkonline.sk), našich zákazníkov a iných subjektov.

Lehota na spracovávanie osobných údajov a iných informácii, Možnosť odhlásenia alebo odstúpenia o dohody o ochrane a využívaní Osobných údajov

Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže spracovávať dôverné informácie od udelenia tohto súhlasu do 10 rokov po ukončení využívania Služieb alebo do odvolania tohto súhlasu voči Prevádzkovateľovi.
Ak už nechcete aby sme používali Vaše údaje spôsobom uvedeným v tejto dohode o o ochrane a využívaní Osobných údajov, tak sa zaväzujete nám to bezodkladne oznámiť na: info@webclinic.sk a my sa zaväzujeme v primeranej lehote Vašej žiadosti vyhovieť. Používateľ však berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov voči Prevádzkovateľovi, môže mu Prevádzkovateľ jednostranne ukončiť poskytovanie Služieb na Portáli.

Vyhlásenie o oboznámení sa s podmienkami ochrany osobných údajov

Používateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený o právach vyplývajúcich pre Užívateľa z právnych predpisov, najmä Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podvodné e-maily využívajúce názov spoločnosti alebo jej služby

Spoločnosť Webclinic s.r.o. si je vedomá existencie podvodných e-mailov, ktoré sa bežne označujú ako neoprávnené získavanie údajov (phishing), pričom takýto e-mail môže obsahovať rôzne oznámenia. V týchto e-mailoch sa využíva názov spoločnosti Webclinic s.r.o. na to, aby predstierali, že sú pravé, a existujú výlučne na účely získania súkromných informácií o spotrebiteľoch. Tieto e-maily žiadnym spôsobom nesúvisia so spoločnosťou Webclinic s.r.o. a spoločnosť Webclinic s.r.o. nepoužíva tieto spôsoby na komunikáciu s používateľmi.
Tieto podvodné e-maily sú žiaľ súčasťou rozširujúcich sa podvodov na internete. Tieto praktiky sa realizujú zaslaním falošného e-mailu priamo obeti alebo jej presmerovaním na webovú stránku, na ktorej sa vyžadujú osobné informácie.
Spoločnosť Webclinic s.r.o. odporúča, aby ste v prípade doručenia e-mailu, ktorý využíva názov spoločnosti Webclinic s.r.o. a požaduje od vás osobné alebo finančné informácie a pri ktorom máte pochybnosti o jeho pravosti, postupovali vo vzťahu k tomuto e-mailu mimoriadne opatrne.

Oprava a aktualizácia osobných údajov a prístup k nim

Ak sa vaše osobné údaje zmenia (napr. PSČ, e-mailová adresa atď.) alebo ak máme nepresné údaje, budeme sa snažiť vykonať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov z našej databázy. Ak nás chcete informovať o zmene alebo nepresnosti údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom emailu: info@stkonline.sk

Žiadosti o poskytnutie prístupu

Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchováva spoločnosť Webclinic s.r.o., obráťte sa písomne na adresu Royova 29/A, 831 01 Bratislava.

Prepojenia na stránky tretích strán

Na našej stránke môžu byť niekedy uvedené prepojenia na webové stránky v rámci sietí našich partnerov, zadávateľov reklám a pridružených spoločností. Spoločnosť Webclinic s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej webovej stránky, ktorá je prepojená s jej stránkou. Pri vstupe na stránku tretej strany preberáte zodpovednosť za to, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú stránku.

Oznámenie zmien

Ak sa rozhodneme zmeniť zásady ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke tak, aby ste vždy mali informácie o tom, ktoré informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne zverejníme. Prevádzkovateľ týchto web stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky overil, že s podmienkami súhlasí.


4.8.2017 / stkonline.sk