Zľava pri uložení pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole

Články / Všeobecné

Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo nepodrobenie vozidla emisnej kontrole sa ukladajú prostredníctvom rozkazného konania podľa § 149 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zľava pri uložení pokuty

• Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní od doručenia rozkazu sú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty – zľava 1/3.

• Pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote vozidlo je podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze, vyradené z evidencie, odhlásené do cudziny alebo dočasne vyradené z evidencie – zľava 2/3.

Na základe vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú s účinnosťou od 16.3.2020 zatvorené všetky stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly a nie je možné vykonať ani technickú kontrolu a ani emisnú kontrolu.

Ukladanie pokút za správny delikt sa riadi základnými zásadami správneho trestania, kde platí zásada „in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného). Preto v súčasnosti, ak bol prevádzkovateľovi vozidla doručený rozkaz o uložení pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo za nepodrobenie vozidla emisnej kontrole, prevádzkovateľ vozidla nie je schopný na uplatnenie zľavy 2/3 zabezpečiť vykonanie príslušnej kontroly uvedenej v rozkaze. Ide o vzniknutú situáciu „vis maior“ (skutočnosť, ktorú nemožno ovplyvniť). Nárok na zľavu 2/3 sa uplatní aj vtedy, ak vozidlo nebolo podrobené príslušnej kontrole z dôvodu vzniknutej mimoriadnej situácie. To znamená, že bude postačujúce, aby na platobný účet uvedený v rozkaze bola pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu a pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške.

Zdroj: www.jiscd.sk


17.3.2020 / MINDOP.SK