Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly

Články / Všeobecné

Nižšie pokuty a viac staníc technickej kontroly

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 28.6.2017 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. V zmysle schválenej novely sa rozšíri počet prevádzok poskytujúcich technickú kontrolu a pracovísk emisnej kontroly, a zároveň sa zníži výška pokuty za nevykonanie technickej a emisnej kontroly vozidiel. Ide o, tzv. liberalizáciu trhu prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly. Národná asociácia STK (NA STK) má na uvedenú vec trochu iný názor. Podľa nej bude dochádzať k nekontrolovateľnému nárastu počtu staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly. NA STK preto pripravila kompromisný návrh na zabezpečenie kontroly rozširovania siete staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, t.z. podmieniť toto rozširovanie počtu registrovaných vozidiel a tiež reálnej vyťaženosti jednotlivých staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly v okrese.

Zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR však tento návrh podporený nebol. Podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR ich vzhľadom na dlhé čakacie doby nie je dostatok, výsledkom čoho je 130 tisíc vozidiel bez technickej kontroly a 120 tisíc bez emisnej kontroly.

Doteraz bola sieť staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly limitovaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré stanovovalo ich počet pre každý okres. Aktuálne je na území SR 142 staníc technickej kontroly a 220 pracovísk emisnej kontroly.

Vzhľadom na skutočnosť, že ich počet nebude v budúcnosti nijako limitovaný, je ťažké predpokladať skutočný nárast. Zároveň je, v rámci schválenej novely, navrhovaný aj vyšší správny poplatok v súvislosti so vznikom staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, a to konkrétne z doterajších 200 EUR na 600 EUR. Poplatky sa tiež navýšia aj za udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly a emisnej kontroly.

Výška pokuty za neabsolvonanie technickej alebo emisnej kontroly zostanú rovnaké. V prípade, ze dôjde k dodatočnému podrobeniu vozidla technickej kontroly a emisnej kontroly, prípadne bude vozidlo vyradené, pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do 15 dní bude, po novom, zaplatená vo výške 1/3, namiesto 2/3, ako tomu bolo doteraz. Pokiaľ si vodiči splnia svoje zákonné povinnosti, pokute sa vyhnú v plnej výške.

Účinnosť novely zákona je plánovaná od 1.11.2017 a účinnosť novely o znížení pokút od 1.4.2018, čo súvisí aj s potrebnými úpravami informačných systémov Ministerstva dopravy a výstavby SR.


20.7.2017 / stkonline.sk