Kedy je vozidlo technicky nespôsobilé?

Články / Poradenstvo

Kedy je vozidlo technicky nespôsobilé?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 odsek 2 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla, ktorý nesmie prikázať a ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré nespĺňa ustanovené podmienky, teda vozidlo, ktoré je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Prípady, kedy je vozidlo technicky nespôsobilé sú uvedené v § 17 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Technickou nespôsobilosťou je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

Vozidlo sa podľa vyhlášky považuje za technicky nespôsobilé, ak:

a) nespĺňa technické požiadavky ustanovené vyhláškou MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách,

b) účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit, alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,

c) stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,

d) výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,

e) zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,

f) časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,

g) účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,

h) nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,

i) vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,

j) náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,

k) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,

l) prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20 mm,

m) koleso nie je dostatočne pripevnené,

n) je zjavne vážne poškodené pruženie,

o) zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

p) sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,

q) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

r) je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,

s) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,

t) vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,

u) niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,

v) je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,

w) vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,

x) plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu uvedenú v § 12,

y) je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,

z) je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,

aa) vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

Ak je vozidlo technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, takéto vozidlo musí byť podľa § 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia.

Technickú nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách kontrolujú v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky kontrolné orgány v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a pri zistení nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla sú oprávnení za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii.


21.5.2015 / stkonline.sk