Emisná kontrola a životné prostredie

Za posledných 20 rokov sa na Slovensku vykonalo viac ako 10 miliónov emisných kontrol.

Majitelia starších vozidiel majú často krát obavy z vykonávania emisných kontrol, nakoľko sa prostredníctvom toho overuje stav tých častí vozidla, ktoré najviac vplývajú na tvorbu znečisťujúcich látok výfukových vplyvov. Zároveň sa overuje dodržiavanie podmienok emisných limitov motora podľa stanovených údajov od výrobcu a dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisnú kontrolu je nevyhnutné vykonávať v lehote 4 rokov od prvého prihlásenia vozidla a následne každé 2 roky v prípade vozidiel so schváleným katalyzátorom. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike.

Pravidelne kontrolovaný a udržiavaný motor, ktorý je nastavený podľa hodnôt parametrov určených výrobcom, nemá problém s plnením emisných limitov pri emisnej kontrole.

Ak motor produkuje nadmerné množstvo niektorej sledovanej zložky výfukových plynov, môže to mať vplyv tak na životné prostredie, ako aj na životnosť samotného motora.

Najrizikovejšou skupinou, ktorá podlieha emisnej kontrole sú majitelia starších motorových vozidiel s benzínovým motorom bez katalyzátora, resp. s neschváleným katalyzátorom. V uvedenom prípade je nevyhnutné vykonávať emisnú kontrolu každý rok s výnimkou traktorov, u ktorých je stanovená dvojročná lehota.